Anunţ! Concurs pentru ocuparea funcţiei de antrenor principal al reprezentativei naționale de fotbal de plajă

Asociația de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de antrenor principal al lotului național. Condiţiile de participare sunt următoarele:

 are capacitatea deplină de exerciţiu;
 nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 nu are antecedente penale nestinse;
 îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice / Studii:
1. Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul sportului;
2. Experienţă profesională în domeniu – 5 ani;
3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
4. Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
5. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională ar fi un avantaj (rusa, engleza, franceza).

Abilităţi:
Lucrul cu informaţia, planificare, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini /Comportamente:
Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs fie personal, fie prin prin poştă sau e-mail. Acesta va include:
1. cererea de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4. curriculum vitae (model european)
5. copia carnetului de muncă;
6. certificat privind starea de sănătate care să permită practicarea sportului.
7. cazierul judiciar;
8. trei fotografii color 3×4;
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, precum și programul de dezvoltare strategică al lotului național.
Dacă actele de participare depuse în prealabil sunt în formă de copii, originalele acestora urmează a fi prezentate în ziua desfăşurării concursului.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 20 septembrie 2019
Telefon: 069400440
e-mail: beachsoccermoldova@yahoo.com
adresa poştală: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 80
persoana de contact: Iurie Bulgăreanu, secretar general al Asociaţiei de Fotbal pe Plajă.

Parteneri